Adatkezelési tájékoztató

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell u. 1.) (továbbiakban: Múzeum) az általa követett adatvédelmi és adatkezelési elveket az alábbi tájékoztatás keretében teszi közzé.

A Múzeum weboldala személyes adat megadása (regisztráció) nélkül, bárki számára szabadon elérhető. Az internetes látogatása során a rendszerünk rögzít bizonyos adatokat, melyeket kizárólag statisztikai célokra, illetve internetes megjelenésünk optimalizálására és a rendszer biztonságának növelésére használunk fel. Ezen adatok személyes adatot nem tartalmaznak. A Múzeum a profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez (pl. IP-cím, böngésző típusa, belépés napja és ideje) úgynevezett “cookie”-kat (magyarul: sütiket) használ. A cookie-k olyan adatok, melyek az internetes oldal látogatásakor a böngészőprogramról ideiglenesen az Ön által használt számítógép merev-lemezére kerülnek, abból a célból, hogy a későbbiekben segítsék az oldalhoz történő könnyebb hozzáférést, a keresett tartalmak egyszerűbb megtalálását. A cookie-kat Ön bármikor törölni tudja a számítógépről, illetve a böngészőn keresztül eleve meg is tilthatja azok használatát. A weboldal üzemeltetője és karbantartója az Integral Vision Informatikai és Szolgáltató Kft. (1042 Budapest, Árpád út 51-53. B épület, 2.emelet).

A Múzeum hírlevél rendszert működtet az érdeklődők folyamatos tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő regisztráció alkalmával közölt személyes adatokat (teljes név, e-mail cím) a hírlevél címzettjének előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeljük. A Múzeum hírleveleinek megküldése a “Mailchimp” nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül, külföldről történik, így a regisztráció mellett szükséges az Ön kifejezett hozzájárulása is a személyes adatai külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához. A Mailchimp rendszer üzemeltetője a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA). Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a külföldi üzemeltető az “EU-U.S. Privacy Shield Framework” adatcsere egyezmény rendelkezéseinek alapján biztosítja. A hírlevélről az érintett bármikor leiratkozhat a hírlevelek láblécében található “unsubscribe” linkre kattintva, mellyel automatikusan törlődnek a rendszerben tárolt adatai, vagy e-mailben (info@ludwigmuseum.hu) közölt kérésére a Múzeum haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az adatait.

A Múzeum online jegyértékesítés szolgáltatását a weboldalon regisztrált látogatók vehetik igénybe, olyan személyes adatok megadásával, melyek a szolgáltatás teljesítése és biztonsága érdekében szükségesek. A jegyvásárlás során megadott személyes adatokat kizárólag a jegyértékesítéssel összefüggésben, a rendezvény esetleges elmaradásáról vagy a rendezvényt érintő egyéb fontos körülményről történő tájékoztatásra, az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra használjuk. A jegyértékesítést és az azzal összefüggő adatkezelést a Múzem szerződéses partnere, az INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1139 Budapest, Váci út 99.) végzi, adatkezelési szabályzata IDE KATTINTVA érhető el.

A Múzeumi webáruház árukínálata regisztráció nélkül megtekinthető, a vásárláshoz azonban regisztráció (felhasználónév, belépési kód) és bizonyos személyes adatok (e-mail cím, szállítási/ átvételi cím, számlázási cím, telefonszám, adószám) is szükségesek. A webáruházat a Kulcs-Soft Számítástechnikai Nyrt. (1022 Budapest, Törökvész út 30/A.) üzemelteti, az adatokat az üzemeltető szerver számítógépei tárolják, adatkezelési szabályzata itt érhető el. Amint a vásárlás befejeződik, a Múzeum 15 munkanapon belül gondoskodik az érintett mindazon személyes adatainak törléséről, amelyek további tárolására jogszabályok (pl. számviteli törvény) a Múzeumot nem kötelezik. A regisztráció adatait (felhasználónév, belépési kód) a vásárlás után is tároljuk, abból a célból, hogy ne legyen szükség minden újabb vásárlás alkalmával regisztrálni, azonban az érintett bármikor írásban kérheti a Múzeumtól a regisztrációja adatainak törlését.

A Múzeum sajtószoba szolgáltatást is nyújt a weboldalán keresztül, amely regisztráció nélkül elérhető, viszont a nagy felbontású sajtófotók letöltéséhez felhasználói regisztráció és bizonyos személyes adatok is szükségesek. Ezen személyes adatokat a rendszeres felhasználás elősegítése céljából a weboldal működésig tároljuk. Az érintett bármikor kérheti adatainak törlését a sajto@ludwigmuseum.hu vagy az info@ludwigmuseum.hu e-mail címen keresztül.

A Múzeum az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésen kívül csak olyan esetekben kezel, illetve továbbít személyes adatokat, amikor erre jogszabály kötelezi. A Múzeum a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – az általa szerződéssel jogosított adatkezelők/adatfeldolgozók kivételével – csak az érintett előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén továbbítja harmadik személyek részére.

A Múzeum a személyes adatok szabályos kezelését megfelelő technikai eszközök és szervezési intézkedések, belső szabályzatok alkalmazásával biztosítja. A Múzeum fokozott körültekintéssel jár el a személyes adatok kezelése és védelme során. A Múzeum csak pontos és szükség esetén naprakész adatokat kezel, és csak annyi ideig, ameddig az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Ha az adatkezelés célja már nem áll fenn, a Múzeum haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül törli az érintettek személyes adatait.

Az érintett bármikor, indokolás nélkül, írásban kérheti személyes adatainak vagy adatai egy részének helyesbítését, módosítását, törlését, illetve visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. A Múzeum haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül intézkedik az érintett általa kezelt személyes adatainak helyesbítéséről, módosításáról vagy törléséről.

Ha az érintett megítélése szerint a Múzeum jogosulatlanul kezeli a személyes adatait, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. A Múzeum a tiltakozást – az érintett adatai kezelésének felfüggesztése mellett – haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül megvizsgálja, és vizsgálatának eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Múzeum a határidőt elmulasztja, vagy a nem tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, az érintett a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez fordulhat jogorvoslatért.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén, vagy ha fennáll a jogsérelem közvetlen veszélye, az érintett vagy bármely harmadik személy bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH).

A Múzeum az általa kezelt adatokkal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat az info@ludwigmuseum.hu e-mail címen, valamint a 1453 Budapest Pf. 36 postacímen fogadja.

 

Tájékoztatásunk a következő jogszabályokon alapul:

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);

• a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.